آرشیو اخبار
  • برگزاری همایش روزملی جمعیت
    همایش روز ملی جمعیت با محوریت جمعیت مطلوب ، اشتغال جوانان و توانمندسازی سالمندان در تاریخ 20/4/96با همکاری اداره ثبت احوال، استانداری ، مدیریت و برنامه ریزی ، بهزیستی ،کار وامور اجتماعی وامور بانوان و با حضور مدیران و کارکنان ادارات بندرعباس ،روسا ی شبکه های بهداشت و در مان و مسئولین بهداشت خانواده و کارشناسان سلامت باروری در سالن اجتماعات فارابی واقع در بیمارستان شهید محمدی برگزار شد.

  • کمیته دانشگاهی شیر مادر با حضور اعضاء ثابت کمیته در دفتر معاونت بهداشتی مرکز بهداشت استان برگزار شد .
    کمیته دانشگاهی شیر مادر با حضور اعضاء ثابت کمیته در دفتر معاونت بهداشتی مرکز بهداشت استان برگزار شد .

  • برگزاری کارگاه بیماریهای منتقله از آب وغذا با حضور معاونین بهداشتی شبکه ها و مسئولین واحدهای مبارزه با بیماریها و بهداشت محیط شهرستاتهای تابعه👇۱۴تیر۹۶
    برگزاری کارگاه بیماریهای منتقله از آب وغذا با حضور معاونین بهداشتی شبکه ها و مسئولین واحدهای مبارزه با بیماریها و بهداشت محیط شهرستاتهای تابعه👇۱۴تیر۹۶

لینک های مفید
 
برنامه های عملیاتی
 
سامانه ها