قابل توجه دانشجویان محترم :

جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون پایانی نیمسال دوم 94-93 از تاریخ 31/2/94 به سامانه آموزشی سجاد قسمت برنامه هفتگی مراجعه نمایید.

پس از دریافت کارت ورود به جلسه جهت تایید آن تا تاریخ 12/3/94 به امور آموزش مراجعه نمایید.

کارت بدون شماره صندلی و مشخصات فردی فاقد اعتبار می باشد.

..........................................................................................................................................................................................

  • جهت دریافت سری اول جزوه های درسی خانم مجیدی فر کلیک نمایید.
  • جهت دریافت سری دوم جزوه های درسی خانم مجیدی فر کلیک نمایید.
  • جهت دریافت سری سوم جزوه های درسی خانم مجیدی فر کلیک نمایید.
  • جهت دریافت سری چهارم جزوه های درسی خانم مجیدی فر کلیک نمایید.