صفحه اصلی > حوزه معاونت > معاون فنی 

نام و نام خانوادگی : آقای دکتر علی موصلی 

پست مربوطه: معاون فنی مرکز بهداشت استان هرمزگان

مدرك تحصيلي: دکترا

 وظايف محوله : امور مربوط به معاون فنی  دانشگاه :

- مشارکت در سازماندهی واحدهای تابعه مرکز

- همکاری با رئیس مرکز بهداشت در زمینه آشنایی با برنامه های کشوری و انتخاب مناسب ترین روش ها و اجرای آن ها در منطقه

- مشارکت در تهیه برنامه تفصیلی برنامه های بهداشتی (کشوری -منطقه ای )در منطقه وتهیه بودجه عملیاتی

- برقراری هماهنگیهای لازم بین واحدهای تابعه مرکز وسایر دانشگاه

- و ...

رزومه

آدرس پستي : بندرعباس -کوی 22 بهمن- بلوار شهدای محراب-خیابان کوثر 6

شماره تماس  : 2-33564561-076

 نمابر :