برنامه نظام مراقبت مرگ و میر کودکان 59-1 ماهه

 
نسبت مرگ و میر کودکان از مهمترین شاخصهای توسعه کشورها است . علت انتخاب این شاخص به عنوان نمایه توسعه ، تاثیر عوامل مختلف اجتماعی و اقتصادی در کاهش و یا افزایش آن است . بی تردید این شاخص تابعی از وضعیت سواد مادران ، شبکه راههای روستایی ، دسترسی به فوریتهای پزشکی،هزینه خدمات درمانی ، وجود شبکه های ارتباطی مخابراتی ، درآمد خانوار و ... می باشد . در واقع کیفیت خدمات بهداشتی درمانی فقط بخش کوچکی از عوامل موثر در کاهش مرگ و میر کودکان را به خود اختصاص می دهد . از سوی دیگر مرگ کودکان از مجموعه عوامل وابسته به هم تشکیل شده است که مداخله در هر مرحله میتواند از بروز مرگهای بعدی جلوگیری کند.
از این رو اداره سلامت کودکان اقدام به طراحی نظام کشوری مراقبت مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه نمود و به منظور شناخت عوامل موثر در مرگ و میر کودکان و طراحی مداخله مناسب مقرر شد برای تمامی موارد گزارش شده ، پرسشنامه بررسی مرگ تکمیل و در کمیته های کاهش مرگ و میر کودکان در بیمارستان ، شهرستان و دانشگاه بررسی شود تا با توجه به علت فوت ، راهکارهای مناسب برای پیشگیری از بروز موارد مشابه ارائه گردد . حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از سال 85 اجرای برنامه نظام مراقبت مرگ و میر کودکان 59-1 ماهه را به عهده داشته و از سال 88 ، با تفکیک مرگ های خارج و داخل بیمارستانی ، حوزه معاونت بهداشتی ثبت و بررسی مرگ های خارج بیمارستانی را به عهده دارد.
شایعترین علل مرگ کودکان 59-1 ماهه در کشور و استان طی سال های اخیر حوادث غیر عمدی و ناهنجاری های مادرزادی بوده اند. حوادث غیر عمدی (بویژه حوادث ترافیکی و غرق شدگی)، به عنوان بیشترین عامل مرگ های خارج بیمارستانی در کشور و استان، نیاز به مداخله توسط ارگان های دولتی، خصوصی و اطلاع رسانی را مطرح می کند.
 
 
 
 
فلوچارت اجرای نظام مراقبت مرگ خارج بیمارستانی کودکان 59-1 ماهه 
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-7-26 7:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ